ICX Implants logo
Zoek
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
ICX Implants logo

Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden

van ICX Dental B.V.

Algemene leverings-en betalingsvoorwaarden van ICX Dental B.V. statutair gevestigd te Baarn, Eemnesserweg 63, 3743AE. Ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer: 82244146.

Artikel 1: Algemeen

De bepalingen van deze algemene voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, daaronder te verstaan de levering van zowel goederen als diensten in de breedste zin van het woord, tussen ICX Dental en een afnemer waarop ICX Dental deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard.

De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten die met ICX Dental langs elektronische weg tot stand komen.

De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle consignatieovereenkomsten met ICX Dental gesloten. Bij strijdigheid prevaleren de bepalingen uit de consignatieovereenkomst boven deze algemene voorwaarden.

De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassingen op alle overeenkomsten met ICX Dental, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.

Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. ICX Dental en de afnemer zullen alsdan overleggen teneinde nieuwe bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zover mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht wordt genomen.

ICX Dental is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen, mits deze aan de afnemer bekend worden gemaakt.

ICX Dental wijst uitdrukkelijk de toepasselijkheid van eventuele Algemene Voorwaarden van een afnemer van de hand, tenzij partijen schriftelijk anders overeenkomen.

Artikel 2: Aanbiedingen en Offertes

Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod een termijn voor aanvaarding is genoemd.

De door ICX Dental gemaakte offertes zijn vrijblijvend.

Levertijden in offertes van ICX Dental zijn indicatief en geven de afnemer bij overschrijding ervan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij uitdrukkelijk anders (schriftelijk) is overeengekomen.

De prijzen van aanbiedingen en in offertes zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege alsmede verzend- en administratiekosten, tenzij uitdrukkelijk anders (schriftelijk) is vermeld.

De afnemer is in verband met eventuele kortingen verplicht de bepalingen van de Wet Marktordening Gezondheidszorg en de daarop gebaseerde tariefbeschikking van de Nederlandse Zorgautoriteit na te leven. ICX Dental is niet verantwoordelijk of aansprakelijk in het geval van niet-naleving van de wettelijke regeling door de afnemer.

Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor nabestellingen.

Artikel 3: De totstandkoming van een overeenkomst

Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft ICX Dental het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

De afnemer draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan ICX Dental aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de afnemer redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan ICX Dental worden verstrekt.

ICX Dental is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, doordat ICX Dental is uitgegaan van de door de afnemer verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid door ICX Dental kenbaar behoorde te zijn.

De afnemer vrijwaart ICX Dental voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan afnemer toerekenbaar

is.

Na het tot stand komen van de overeenkomst kan deze door de afnemer niet meer worden geannuleerd en gewijzigd, tenzij ICX Dental daar uitdrukkelijk schriftelijk of per email mee instemt.

Artikel 4: Levering

ICX Dental zal zich tot het uiterste inspannen om te leveren binnen de opgegeven levertijd, doch deze nimmer te beschouwen als fataal. Overschrijding van de levertijd door ICX Dental -ongeacht de oorzaken daarvan- geeft de afnemer niet het recht ontbinding van de overeenkomst en/of schadevergoeding te vorderen.

Leveringen geschieden door verzending op een door ICX Dental te bepalen wijze aan het adres van de afnemer. Indien de afnemer de voorkeur geeft aan een andere wijze van verzending, dient deze met ICX Dental te worden overeengekomen en zijn de eventuele daaraan verbonden (meer)kosten voor rekening van de afnemer.

Het risico ten aanzien van zaken die door ICX Dental aan de afnemer worden verzonden, gaat over op de afnemer vanaf het moment van verzending.

Indien ICX Dental voor of tijdens de uitvoering van een overeenkomst vermoedt of aanwijzingen ontvangt dat de afnemer in verminderde mate kredietwaardig mocht zijn, is ICX Dental gerechtigd niet te leveren of niet verder te leveren. Een en ander laat onverlet de verplichting van afnemer om de reeds bestelde