ICX Implants logo

Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden

van ICX Dental B.V.

Algemene leverings-en betalingsvoorwaarden van ICX Dental B.V. statutair gevestigd te Baarn, Eemnesserweg 63, 3743AE. Ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer: 82244146.

Artikel 1: Algemeen

De bepalingen van deze algemene voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, daaronder te verstaan de levering van zowel goederen als diensten in de breedste zin van het woord, tussen ICX Dental en een afnemer waarop ICX Dental deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard.

De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten die met ICX Dental langs elektronische weg tot stand komen.

De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle consignatieovereenkomsten met ICX Dental gesloten. Bij strijdigheid prevaleren de bepalingen uit de consignatieovereenkomst boven deze algemene voorwaarden.

De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassingen op alle overeenkomsten met ICX Dental, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.

Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. ICX Dental en de afnemer zullen alsdan overleggen teneinde nieuwe bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zover mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht wordt genomen.

ICX Dental is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen, mits deze aan de afnemer bekend worden gemaakt.

ICX Dental wijst uitdrukkelijk de toepasselijkheid van eventuele Algemene Voorwaarden van een afnemer van de hand, tenzij partijen schriftelijk anders overeenkomen.

Artikel 2: Aanbiedingen en Offertes

Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod een termijn voor aanvaarding is genoemd.

De door ICX Dental gemaakte offertes zijn vrijblijvend.

Levertijden in offertes van ICX Dental zijn indicatief en geven de afnemer bij overschrijding ervan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij uitdrukkelijk anders (schriftelijk) is overeengekomen.

De prijzen van aanbiedingen en in offertes zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege alsmede verzend- en administratiekosten, tenzij uitdrukkelijk anders (schriftelijk) is vermeld.

De afnemer is in verband met eventuele kortingen verplicht de bepalingen van de Wet Marktordening Gezondheidszorg en de daarop gebaseerde tariefbeschikking van de Nederlandse Zorgautoriteit na te leven. ICX Dental is niet verantwoordelijk of aansprakelijk in het geval van niet-naleving van de wettelijke regeling door de afnemer.

Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor nabestellingen.

Artikel 3: De totstandkoming van een overeenkomst

Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft ICX Dental het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

De afnemer draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan ICX Dental aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de afnemer redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan ICX Dental worden verstrekt.

ICX Dental is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, doordat ICX Dental is uitgegaan van de door de afnemer verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid door ICX Dental kenbaar behoorde te zijn.

De afnemer vrijwaart ICX Dental voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan afnemer toerekenbaar

is.

Na het tot stand komen van de overeenkomst kan deze door de afnemer niet meer worden geannuleerd en gewijzigd, tenzij ICX Dental daar uitdrukkelijk schriftelijk of per email mee instemt.

Artikel 4: Levering

ICX Dental zal zich tot het uiterste inspannen om te leveren binnen de opgegeven levertijd, doch deze nimmer te beschouwen als fataal. Overschrijding van de levertijd door ICX Dental -ongeacht de oorzaken daarvan- geeft de afnemer niet het recht ontbinding van de overeenkomst en/of schadevergoeding te vorderen.

Leveringen geschieden door verzending op een door ICX Dental te bepalen wijze aan het adres van de afnemer. Indien de afnemer de voorkeur geeft aan een andere wijze van verzending, dient deze met ICX Dental te worden overeengekomen en zijn de eventuele daaraan verbonden (meer)kosten voor rekening van de afnemer.

Het risico ten aanzien van zaken die door ICX Dental aan de afnemer worden verzonden, gaat over op de afnemer vanaf het moment van verzending.

Indien ICX Dental voor of tijdens de uitvoering van een overeenkomst vermoedt of aanwijzingen ontvangt dat de afnemer in verminderde mate kredietwaardig mocht zijn, is ICX Dental gerechtigd niet te leveren of niet verder te leveren. Een en ander laat onverlet de verplichting van afnemer om de reeds bestelde producten van ICX Dental af te nemen.

Indien de afnemer de geleverde producten zonder toestemming van ICX Dental weigert, is de afnemer gehouden alle kosten te vergoeden aan ICX Dental die resulteren uit de weigering van de producten.

Afnemer is gehouden het geleverde op het moment van (af)levering, doch in ieder geval binnen een termijn van zeven (7) dagen te onderzoeken. Daarbij behoort afnemer te onderzoeken of kwaliteit en kwantiteit van het geleverde overeenstemmen met hetgeen is overeengekomen. Eventuele zichtbare gebreken of tekorten dient wederpartij binnen deze termijn schriftelijk aan ICX Dental te melden, bij gebreke waarvan de afnemer geacht wordt al hetgeen geleverd is in goede staat te hebben ontvangen. De prestatie van ICX Dental geldt in elk geval tussen partijen als deugdelijk, indien de afnemer het geleverde goed of een gedeelte van het geleverde goed in gebruik heeft genomen, aan derden heeft geleverd, respectievelijk in gebruik heeft doen nemen, of aan derden heeft doen leveren, tenzij de afnemer voordien het bepaalde in de eerste zin van dit lid in acht heeft genomen.

Artikel 5: Retourzendingen

Producten die geleverd zijn bij afnemer kunnen alleen onder bepaalde voorwaarden retour gestuurd worden aan ICX Dental. Met een retour om omruil dient het retourformulier gebruikt te worden.

Producten kunnen binnen 60 dagen na de leverdatum retour worden gezonden in de onbeschadigde en originele ongeopende verpakking. Producten moeten in aanmerking komen voor doorverkoop. Als er meer dan 60 dagen zijn verstreken moet een omwisselopdracht van gelijke of hogere waarde worden geplaatst.

Afnemer heeft de verplichting de goederen in de originele verpakking retour te sturen. De verpakking dient ongeopend en onbeschadigd te zijn.

Alle producten van dierlijke en humane oorsprong worden niet teruggenomen, omdat ICX Dental de gecontroleerde opslag dan niet kan garanderen.

ICX Dental aanvaardt geen retourzending van boren of chirurgische instrumenten die uit de oorspronkelijke verpakking zijn gehaald en slijtage of roestvorming vertonen ten gevolge van hanteringsvariabelen die buiten onze macht liggen.

Retourzendingen van producten waarvan de “expiry date” korter is dan 24 maanden worden niet teruggenomen, behoudens voor zover uitdrukkelijk schriftelijk tussen partijen overeengekomen.

De goederen dienen naar het adres van ICX Dental geretourneerd te worden. Afnemer is verantwoordelijk voor de zending totdat ICX Dental de zending ontvangen heeft.

Voor de goederen die retour gestuurd worden waarvoor een speciale actieprijs is afgesproken, zal deze prijs er weer tegenover staan. De werkelijke waarde welke afnemer voor de goederen heeft betaald is uitgangspunt voor ICX Dental.

ICX Dental is niet verplicht om goederen die na 60 dagen retour worden gestuurd om te ruilen.

Retourzendingen die na meer dan 60 dagen en minder dan 180 dagen na ontvangst kunnen uit coulance eventueel nog worden teruggenomen. Creditering daarvan vindt plaats tegen 80% van de aankoopprijs .

Retourzendingen die na meer dan 180 dagen en minder dan het maximum van 360 dagen na ontvangst kunnen uit coulance eventueel nog worden teruggenomen. Creditering daarvan vindt plaats tegen 50% van de aankoopprijs .

Artikel 6: Prijzen

De door ICX Dental in haar offertes of op de website opgegeven prijzen zijn exclusief omzetbelasting en exclusief verzenden administratiekosten.

ICX Dental mag prijsstijgingen doorberekenen, indien zich tussen het moment van de aanbieding en uitvoering van de overeenkomst significante prijswijzigingen hebben voorgedaan.

Artikel 7: Betaling

Voor zover niet anders schriftelijk overeengekomen is, dient betaling te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum.

Als uitzondering op hetgeen in het vorige lid is bepaald, dient in geval de overeenkomst langs elektronische weg tot stand komt, betaling direct bij de totstandkoming van de overeenkomst plaats te vinden, door middel van girale overmaking.

Bij niet tijdige betaling is de afnemer in verzuim zonder dat ingebrekestelling door ICX Dental is vereist. Vanaf het moment dat verzuim intreedt, is ICX Dental gerechtigd incassokosten door te berekenen welke afnemer verplicht is te betalen.

Indien afnemer de factuur na vijfenveertig (45) dagen niet heeft voldaan, kan ICX Dental de vordering van de betaling uit handen geven aan een incassobureau. De afnemer is dan gehouden tot betaling van buitengerechtelijke incassokosten alsmede tot betaling van alle gerechtelijke kosten.

In geval van (voorgenomen) liquidatie, (een aanvraag of aangifte tot) faillissement, (aanvraag tot verlening van) surseance van betaling, (aanvraag tot) toepassing van de wettelijke schuldsanering van de afnemer of in geval op een substantieel deel van het vermogen van wederpartij beslag wordt gelegd zonder dat dit beslag binnen redelijke termijn wordt opgeheven, zijn de vorderingen van ICX Dental op afnemer onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 8: Eigendomsvoorbehoud

Tot aan de algehele voldoening van alle door de afnemer aan ICX Dental verschuldigde betalingen behoudt ICX Dental het eigendom voor over alle door haar uit hoofde van die of van andere overeenkomsten geleverde zaken voor, zulks tot zekerheid voor de betaling van al het haar toekomende, niets uitgezonderd.

Het is de afnemer niet toegestaan, zolang geen algehele betaling aan ICX Dental heeft plaatsgevonden, de geleverde zaken te vervreemden, belenen, te verhuren, uit te lenen of op welke titel ook buiten zijn feitelijke beschikkingsmacht en/of bedrijf te stellen.

Artikel 9: Garantie

Tenzij anders overeengekomen garandeert ICX Dental dat de producten vrij zijn van gebreken voor een periode van 5 jaar na levering. Indien de producten binnen deze termijn gebreken vertonen, zal ICX Dental naar eigen keuze en op eigen kosten, de producten met bekwame spoed repareren of vervangen.

Deze garantie wordt door ICX Dental afgegeven in plaats van impliciete garanties en deze impliciete garanties worden ook uitdrukkelijk uitgesloten door ICX Dental .

De garantie vervalt wanneer het gebrek is ontstaan als gevolg van onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik, het geleverde is opgeslagen, vervoerd of anderszins behandeld in strijd met voorschriften ter zake gelden of wanneer, zonder schriftelijke toestemming van ICX Dental, afnemer of derden wijzigingen hebben aangebracht dan wel trachten aan te brengen aan het geleverde of dit hebben aangewend voor doeleinden waarvoor de zaak niet bestemd is.

De afnemer is verplicht alle van belang zijnde informatie te verschaffen aan ICX Dental, samen te werken met ICX Dental en toegang te geven tot de faciliteiten die benodigd zijn voor ICX Dental om te voldoen aan de verplichtingen van ICX Dental onder dit artikel. De afnemer is verantwoordelijk zich te houden aan de voor de zaken geldende voorwaarden en de daarop van toepassing zijnde regelgeving.

Een garantieclaim dient van te voren telefonisch +31 85 024 01 14 of per mail info@icx-implants.nl aangemeld te worden.

Een garantie retourzending wordt alleen verwerkt als het voorzien is van een volledig ingevuld garantieformulier en het product is gereinigd en gesteriliseerd.

Artikel 10: Teruggave ter beschikking gestelde zaken / bruikleen

Indien ICX Dental aan wederpartij bij de uitvoering van de overeenkomst zaken ter beschikking heeft gesteld is afnemer gehouden het aldus geleverde binnen veertien (14) dagen in oorspronkelijke staat, en verpakking, vrij van gebreken en volledig te retourneren. Indien de afnemer deze verplichting niet nakomt zijn alle hieruit voortvloeiende kosten voor zijn rekening.


Indien afnemer, om welke reden ook, na daartoe strekkende aanmaning, alsnog in gebreke blijft met de onder 1. genoemde verplichting, dan heeft ICX Dental het recht de daaruit voortvloeiende schade en kosten, waaronder de kosten van vervanging, op wederpartij te verhalen.

Artikel 11: Aansprakelijkheid

ICX Dental is op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook, direct of indirect, voortvloeiende uit of in verband staande met het gebruik of niet kunnen gebruiken van de door haar geleverde goederen.

Indien de door ICX Dental geleverde goederen gebrekkig zijn, is de aansprakelijkheid van ICX Dental jegens de afnemer beperkt tot voor rekening van ICX Dental komende directe schade tot maximaal het factuurbedrag van het betreffende goed. Indien en voor zover de eerste zin van dit lid nietig c.q. niet van toepassing is, dan is de aansprakelijkheid te allen tijde gemaximeerd tot het bedrag van de door de aansprakelijkheidsverzekering van ICX Dental in het voorkomende geval te verstrekken uitkering.

Onder direct schade wordt uitsluitend verstaan:

 • De redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op de schade in de zin van deze voorwaarden;
 • De eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van ICX Dental aan de overeenkomst te laten beantwoorden, tenzij dit gebrek niet aan ICX Dental toegerekend kan worden;
 • Redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover afnemer aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.

ICX Dental is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

ICX Dental is niet aansprakelijk voor schade van welke aard ook die ontstaat doordat of nadat de afnemer de geleverde goederen na aflevering in gebruik heeft genomen, heeft bewerkt of verwerkt, aan derden heeft geleverd respectievelijk in gebruik heeft doen nemen, heeft doen bewerken of verwerken of aan derden heeft doen leveren.”

Ingeval ICX Dental wordt aangesproken door derden die schade hebben ondervonden door gebreken aan het geleverde, is zij gerechtigd de afnemer in vrijwaring op te roepen.

De verjaring van enige rechtsvordering van de afnemer uit hoofde van een overeenkomst met ICX Dental is beperkt tot één jaar na het ontstaan daarvan.

Artikel 12: Overmacht

Er is sprake van overmacht aan de zijde van ICX Dental indien ICX Dental na het sluiten van de overeenkomst verhinderd wordt aan haar verplichtingen uit hoofde van deze overeenkomst of aan de voor bereiding daarvan te voldoen ten gevolge van oorlog, oorlogsgevaar, oproer, brand, waterschade, overstroming, werkstaking, overheidsmaatregelen, ziekte van haar werknemers, storingen in de levering van energie, alles zowel in het bedrijf van ICX Dental als bij derden, van wie ICX Dental de benodigde materialen geheel of gedeeltelijk betrekt en voorts door alle overige oorzaken buiten de schuld of risicosfeer van ICX Dental gelegen.

Voor zover ICX Dental ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is ICX Dental gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. Afnemer is gehouden deze factuur te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 13: Intellectuele rechten

De afnemer garandeert ICX Dental, dat door de nakoming van de overeenkomst en met name door de verveelvoudiging en/of het openbaar maken van de van de afnemer ontvangen goederen en/of gegevens (zoals kopij, zetsel, modellen, tekeningen, fotografische opnamen, litho’s, films, informatiedragers, computerprogrammatuur, databestanden etc.) geen inbreuk wordt gemaakt op rechten die derden kunnen doen gelden krachtens nationale, supranationale of internationale regelgeving op het gebied van het intellectueel eigendom en/of het recht van industrieel eigendom. De afnemer vrijwaart ICX Dental zowel in als buiten rechte voor alle aanspraken die derden krachtens hiervoor bedoelde wet- of regelgeving geldend kunnen maken.

Indien ten aanzien van de juistheid van de door derden gepretendeerde rechten als bedoeld in lid 1 van dit artikel gerede twijfel ontstaat of blijft bestaan, is ICX Dental bevoegd de nakoming van de overeenkomst op te schorten tot het moment waarop in rechte onherroepelijk komt vast te staan dat ICX Dental door de nakoming van de overeenkomst geen inbreuk op deze rechten maakt. Daarna zal ICX Dental de order alsnog binnen een redelijke termijn uitvoeren.

De door ICX Dental volgens haar vormgeving te leveren of geleverde goederen (inclusief productie- en hulpmiddelen) mogen, ook indien of voor zover op de vormgeving te dien aanzien geen intellectueel eigendom of andere wettelijke bescherming voor ICX Dental bestaat, niet in het kader van enig productieproces worden verveelvoudigd of gebruikt.

De afnemer verkrijgt na levering door ICX Dental het niet-exclusieve recht tot het gebruik van de door ICX Dental in het kader van de overeenkomst vervaardigde werken. Het gebruiksrecht is beperkt tot het recht van normaal gebruik van de geleverde goederen en houdt met name niet in het gebruik tot verveelvoudiging van deze goederen in het kader van enig productieproces. Het is de afnemer niet toegestaan veranderingen aan de geleverde goederen aan te brengen.

Artikel 14: Geheimhouding

Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door een partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

Artikel 15: Privacy Beleid

Wij behandelen persoonlijke gegevens conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Meer informatie over hoe wij met persoonsgegevens omgaan treft u aan in onze Privacy Verklaring.

Artikel 16: Geschillen

Op alle offertes, overeenkomsten, de uitvoering daarvan en de onderhavige algemene voorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

De rechtbank alwaar ICX Dental is gevestigd is uitsluitend bevoegd, tenzij regels van dwingend recht anders voorschrijven. Alleen ICX Dental is bevoegd om alsnog te kiezen voor de normale regels omtrent bevoegdheid.

Artikel 17: Slotbepaling

Voor zover van enige bepaling in deze algemene voorwaarden of in de met de afnemer gesloten overeenkomst mocht komen vast te staan dat ICX Dental zich daarop jegens de afnemer niet kan beroepen, zullen partijen zich niettemin naar doel en strekking van deze bepaling gedragen. Zo nodig zullen zij voor deze bepaling een naar doel en strekking zoveel mogelijk gelijke bepaling in de plaats stellen, waarop ICX Dental zich wel rechtsgeldig kan beroepen.

Baarn, April 2021

Heb je een vraag over onze algemene leverings- en betalingsvoorwaarden?

Neem gerust contact met Eric op.

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
0
  0
  Je winkelwagen
  Je winkelwagen is leegTerug naar overzicht

  Deze site gebruikt functionele, analytische en tracking cookies en externe scripts om je beleving te verbeteren. Meer info.